'สอน.' แจงที่มาที่ไป 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลค้านนำกากอ้อย

  • 0 Replies
  • 4 Views
นายเอกภัทร วังสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เปิดเผยว่า ตามที่ปรากฏข่าว เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 กรณี 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทรายมีมติคัดค้านร่างแก้ไขมาตรา 4 ในพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ.2527 ที่ต้องการนำกากอ้อยและกากตะกอนกรองเข้าสู่การคำนวณระบบแบ่งปันผลประโยชน์ 70 : 30 โดยเพิ่มเติมคำนิยามให้รวมกากอ้อย กากตะกอนกรอง เป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตน้ำตาล และมีความเห็นว่ากากอ้อยเป็นกากขยะอุตสาหกรรมไม่ใช่ผลพลอยได้จากการผลิต ระบุเป็นการปิดกั้นโอกาสพัฒนาอุตสาหกรรมนำของเสียกากอ้อยและกากตะกอนกรองในอุตสาหกรรมไปสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในอนาคตนั้น


ทั้งนี้ขอเรียนชี้แจงว่า ร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่เสนอโดยกระทรวงอุตสาหกรรม คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติในหลักการเป็นการแก้ไขให้กฎหมายมีความสอดคล้องกับข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ และปัญหาการดำเนินการของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เท่านั้น โดยกรณีของ 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทรายได้มีมติคัดค้านนั้น เป็นหลักการที่อยู่ในร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่เสนอ โดยภาคประชาชนและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และขณะนี้อยู่ในระหว่างขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมาธิการเพื่อหาข้อยุติ

สำหรับประเด็นที่ 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทรายมีความเห็นว่า กากอ้อยเป็นกากขยะอุตสาหกรรมนั้น ขอเรียนว่า กากอ้อยหรือชานอ้อยถูกจัดให้เป็นสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้ว พ.ศ.2548 แต่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตในการนำออกไป โดยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ แต่ต้องแจ้งข้อมูลให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมทราบว่ามีปริมาณเท่าไหร่ และนำไปใช้ประโยชน์ที่ไหน อย่างไร